กิจกรรรมการบริการให้คำปรึกษาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อรับการประเมิน ITA 2566 ในข้อ O14 O15 O23 O24 O25 O26 O39 O40 และ O41

กิจกรรรมการบริการให้คำปรึกษาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อรับการประเมิน ITA 2566 ในข้อ O14 O15 O23 O24 O25 O26 O39 O40 และ O41

กิจกรรรมการบริการให้คำปรึกษาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อรับการประเมิน ITA 2566 ในข้อ O14 O15 O23 O24 O25 O26 O39 O40 และ O41 วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมงานมาตรฐานการศึกษา ชั้น 5 อาคาร 31 โดยมีผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และบุคลากรงานบุคคลเข้าร่วมจำนวน 9...
กิจกรรรมการบริการให้คำปรึกษาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อรับการประเมิน ITA 2566 ในข้อ O1 O2 O3 O5 O6 O7 O8 O9 และ O28

กิจกรรรมการบริการให้คำปรึกษาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อรับการประเมิน ITA 2566 ในข้อ O1 O2 O3 O5 O6 O7 O8 O9 และ O28

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2566 ที่ผ่านมา(ช่วงบ่าย) งานITA ได้จัดกิจกรรรมการบริการให้คำปรึกษาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อรับการประเมิน ITA 2566 ในข้อ O1 O2 O3 O5 O6 O7 O8 O9 และ O28 ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 31 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ...
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคชาธาร ชั้น 2 อาคาร 31...
กิจกรรมให้คำแนะนำการเปิดเผยข้อมูล O23นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมให้คำแนะนำการเปิดเผยข้อมูล O23นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

งานITA จัดกิจกรรม Coaching & Mentoring ประชุมให้คำแนะนำการเปิดเผยข้อมูล O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และให้ความเข้าใจกับบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ม.ราชภัฏสุรินทร์ ณ...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ครั้งที่1/66

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ครั้งที่1/66

เมื่อวันพุธ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ม.ราชภัฏสุรินทร์...