ITA SRRU

ข้อมูลสาธารณะ

เกี่ยวกับ ITA

Z

ตอบแบบวัดIIT/EIT

แจ้งเรื่องร้องเรียน

เอกสารเผยแพร่

ผลการประเมิน ITA

  • ผลประเมิน ITA ปี 2566 84.77% 84.77%
  • ผลประเมิน ITA ปี 2565 88.75% 88.75%
  • ผลประเมิน ITA ปี 2564 89.81% 89.81%

คู่มือการประเมิน ITA 2567

หลักสูตร/เครื่องมือป้องกันทุจริต

ข่าวสาร กิจกรรม ITA ล่าสุด

ITAS NACC Clips

ตอบแบบวัดการรับรู้ EIT & IIT

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฏสุรินทร์เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน(IIT)และร่วมแชร์ลิ้งค์ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ผู้รับบริการ/ห้างร้าน/ศิษย์เก่า  (ตอบแบบวัดได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2566)  —->

การเปิดเผยข้อมูลและการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส

Open Data Integrity and Transparency Assessment

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาบุคลากร

การส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ

รายการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

แสดงผลแบบ Random

by itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึง เครือข่ายสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ได้...

 O9.Social Network / 129 views

by itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ 2 วิธี...

 O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ / 80 views

by itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้  เปิด...

 O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม / 78 views

by itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

 O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ / 85 views

Page 1 of 11
 

ติดต่อเรา

Follow Us

งานมาตรฐานการศึกษา
ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์