คำสั่ง/ประกาศ/เอกสารเผยแพร่

O41-รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนทุจริต พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ดูเอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมธรรมมาภิบาล

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคชาธาร ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจา

ดูกิจกรรมส่งเสริมธรรมมาภิบาลทั้งหมด