กิจกรรมส่งเสริมธรรมมาภิบาล

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

วันที่14 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ดูกิจกรรมส่งเสริมธรรมมาภิบาลทั้งหมด