คำสั่ง/ประกาศ/เอกสารเผยแพร่

เอกสารทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมธรรมมาภิบาล

ม.รภ.สร. ร่วมแสดงออกทางสัญลักษณ์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน และหัวหน้าส่วนงานภายใน ร่วม

ดูกิจกรรมส่งเสริมธรรมมาภิบาลทั้งหมด