ITA.SRRU จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น ขั้นตอน วิธีการ ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือ ITA O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ สําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

ITA.SRRU จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น ขั้นตอน วิธีการ ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือ ITA O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ สําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

ITA Talk10th O10,O11 เมื่อวันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา