กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)แก่นักศึกษา

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)แก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา เวลา13.00น. งาน ITA นำโดย ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และ ผศ.พรรณราย คำโสภา รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ปฏิบัติงาน ITA มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...
ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิตเข้าตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิตเข้าตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ม.ราชภัฏสุรินทร์ขอเชิญชวน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต บริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการ  ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย หรือผู้มาติดต่อขอรับบริการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เข้าตอบแบบสอบถาม และแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเข้าตอบได้ที่...
กิจกรรรมการบริการให้คำปรึกษาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อรับการประเมิน ITA 2566 ในข้อ O31 O32 O33

กิจกรรรมการบริการให้คำปรึกษาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อรับการประเมิน ITA 2566 ในข้อ O31 O32 O33

กิจกรรรมการบริการให้คำปรึกษาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อรับการประเมิน ITA 2566 ในข้อ O31 O32 O33 วันที่ 4 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมงานมาตรฐานการศึกษา ชั้น 5 อาคาร 31 โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีด้านนิติการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานนิติการเข้าร่วมจำนวน 2 คน...
ITASRRUร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ดำเนินกิจกรรมการประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) 23มี.ค.2566 เวลา 14.00น.

ITASRRUร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ดำเนินกิจกรรมการประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) 23มี.ค.2566 เวลา 14.00น.

การประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ส่วนที่ 2) ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. รูปแบบออนไลน์ (Webex ) ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม...
กิจกรรรมการบริการให้คำปรึกษาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อรับการประเมิน ITA 2566 ในข้อ O4 O11 O12 O13 O19 O20 O21 O22 และ O41

กิจกรรรมการบริการให้คำปรึกษาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อรับการประเมิน ITA 2566 ในข้อ O4 O11 O12 O13 O19 O20 O21 O22 และ O41

กิจกรรรมการบริการให้คำปรึกษาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อรับการประเมิน ITA 2566 ในข้อ O4 O11 O12 O13 O19 O20 O21 O22 และ O41 วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมงานมาตรฐานการศึกษา ชั้น 5 อาคาร 31 โดยมีรผู้อำนวยการกองนโยบาย และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานแผน...