กิจกรรมให้คำแนะนำการเปิดเผยข้อมูล O23นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมให้คำแนะนำการเปิดเผยข้อมูล O23นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

งานITA จัดกิจกรรม Coaching & Mentoring ประชุมให้คำแนะนำการเปิดเผยข้อมูล O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และให้ความเข้าใจกับบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ม.ราชภัฏสุรินทร์ ณ...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ครั้งที่1/66

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ครั้งที่1/66

เมื่อวันพุธ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ม.ราชภัฏสุรินทร์...
รายงานความคืบหน้าการพัฒนาเว็บ ITA ม.ราชภัฏสุรินทร์

รายงานความคืบหน้าการพัฒนาเว็บ ITA ม.ราชภัฏสุรินทร์

ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และ อาจารย์พิทักษ์ แสนกล้า รอง ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการฯ  รับทราบการรายงานความคืบหน้าการพัฒนาเว็บไซต์ ITA และให้ข้อเสนอแนะ ด้านความสอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ ITA...
ผู้บริหารและบุคลากรด้านITAราชภัฏสุรินทร์ ร่วมอบรมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA)2566

ผู้บริหารและบุคลากรด้านITAราชภัฏสุรินทร์ ร่วมอบรมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA)2566

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์แผนและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ผศ.อภิชากร...
ผู้บริหารและบุคลากรงานมาตรฐานการศึกษาร่วมชมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้บริหารและบุคลากรงานมาตรฐานการศึกษาร่วมชมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 งานมาตรฐานการศึกษานำทีมโดยท่านรองอธิการบดี ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล และรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ อ.พิทักษ์ แสนกล้า และผศ.ปรียา งามสะอาด ร่วมรับชมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)...