แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ “การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่” ประจําปีงบประมาณ 2567 (ฉบับปรับปรุง)

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ “การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่” ประจําปีงบประมาณ 2567 (ฉบับปรับปรุง)

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab...
KICKOFF ITA 2024! “Transparency with Quality : โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ” การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1ธันวาคมนี้ ในรูปแบบ Online Event

KICKOFF ITA 2024! “Transparency with Quality : โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ” การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1ธันวาคมนี้ ในรูปแบบ Online Event

การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบ Online Event อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระและเทคนิคการประเมิน ITA 2567 แบบเจาะลึกรายประเด็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน ITA พร้อมเปิดตัวคู่มือการประเมิน ITA 2567 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน QR code ในรายการ...
ขอเชิญเข้าเรียนรู้และรับเกียรติบัตรหลักสูตรการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ จาก ป.ป.ช.

ขอเชิญเข้าเรียนรู้และรับเกียรติบัตรหลักสูตรการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ จาก ป.ป.ช.

Click เข้าอบรมออนไลน์ สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล สำนักงาน ป.ป.ช. (nacc.go.th) Click เข้าอบรมออนไลน์ สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล สำนักงาน ป.ป.ช....
กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)แก่นักศึกษา

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)แก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา เวลา13.00น. งาน ITA นำโดย ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และ ผศ.พรรณราย คำโสภา รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ปฏิบัติงาน ITA มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...
ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิตเข้าตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิตเข้าตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ม.ราชภัฏสุรินทร์ขอเชิญชวน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต บริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการ  ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย หรือผู้มาติดต่อขอรับบริการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เข้าตอบแบบสอบถาม และแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเข้าตอบได้ที่...