โครงสร้างหน่วยงาน

ข้อมูลผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่

แผนยุทธศาสตร์

ข้อมูลการติดต่อ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ถาม & ตอบ

Social Network

นโยบายPDPA

ข้อมูลพื้นฐาน

by admin_itasrru

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สามารถเข้าถึงได้จาก https://www.srru.ac.th/home...

 O1.โครงสร้างหน่วยงาน / 26 views

 • แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน*
 • แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงแผนผัง โครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

 • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
 • แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน

*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

* ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ

by admin_itasrru

หมายเหตุ: เข้าถึงข้อมูลได้จาก เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน...

 O4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน / 12 views

 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
      (2) เป้าหมาย
      (3) ตัวชี้วัด

 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566

by admin_itasrru

หมายเหตุ: ไปที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.srru.ac.th/about/contact...

 O5.ข้อมูลการติดต่อ / 8 views

• แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ที่อยู่หน่วยงาน
(2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) E-mail
(4) แผนที่ตั้ง

by admin_itasrru

หมายเหตุ: เข้าไปที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://srru.ac.th/home...

 O6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง / 11 views

แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

การประชาสัมพันธ์

 • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
 • เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot

by admin_itasrru

*หมายเหตุ: เข้าไปที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย https://srru.ac.th/home...

 O9.Social Network / 15 views

 • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram
 • แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน

 379 total views,  1 views today