โครงสร้างหน่วยงาน

ข้อมูลผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่

แผนยุทธศาสตร์

ข้อมูลการติดต่อ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ถาม & ตอบ

Social Network

นโยบายPDPA

ข้อมูลพื้นฐาน

by admin_itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้...

 O1.โครงสร้างหน่วยงาน / 101 views

 • แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน*
 • แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงแผนผัง โครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

by admin_itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้...

 O2.ข้อมูลผู้บริหาร / 85 views

 • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
 • แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน

*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

by admin_itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ เปิด...

 O3.อำนาจหน้าที่ / 65 views

แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

* ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ

by admin_itasrru

สาธารณสามารถเข้าถึงข้อมูลแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ เปิด...

 O4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน / 73 views

 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
      (2) เป้าหมาย
      (3) ตัวชี้วัด

 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566

by admin_itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการติดต่อของมหาวิทยาลัย ได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ เปิด...

 O5.ข้อมูลการติดต่อ / 64 views

• แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ที่อยู่หน่วยงาน
(2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) E-mail
(4) แผนที่ตั้ง

by admin_itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ เปิด...

 O6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง / 66 views

แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

การประชาสัมพันธ์

by admin_itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึงข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ เปิด เว็บบราวเซอร์...

 O7.ข่าวประชาสัมพันธ์ / 62 views

 • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
 • เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

by admin_itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึงช่องทางการติดต่อสอบของมหาวิทยาลัยได้ ผ่านช่องทาง Messenger...

 O8.Q & A / 82 views

 • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot

by admin_itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึง เครือข่ายสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ได้...

 O9.Social Network / 90 views

 • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram

by admin_itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย ได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ เปิด...

 O10.นโยบาย PDPA / 102 views

 • แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน

Loading