เมื่อวันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ITA.SRRU ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในประเด็น

ด้านการให้บริการ
ด้านสภาพแวดล้อมและทักษะการใช้ชีวิต

โดยมีกลุ่มผู้นำนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมให้ข้อเสนอแนะ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด เสนอแนวทางแก้ไขในประเด็นดังกล่าว โดยมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล) และบุคลากรงานมาตรฐานการศึกษา & ITA นำจัดกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินงานด้านITA มีการรวบรวมข้อมูลเชิงวิเคราะห์พร้อมนำเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตามกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ ในลำดับต่อไป

Loading