ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment :EIT) ส่วนที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยอธิการบดีได้มอบหมายผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ฯ จัดส่งรายชื่อมายังผู้ดูแลระบบ ITAS ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดำเนินการ 1) จัดส่งรายชื่อ 2) ประสาน และ 3) ติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย (1) ผู้นำนักศึกษา (2) ศิษย์เก่า (3) นักศึกษาปัจจุบัน (4) ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย/บริการวิชาการ (5) ผู้ขาย/ผู้รับบริการงานพัสดุ และ (6) ผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน 112 คน เพื่อเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ 2 ในระบบ Zoom Meeting ของสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. – 11.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting แล้วนั้น โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นำทีมโดยมีท่านรองอธิการบดี  (ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุญ), รอง ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการ(อ.พิทักษ์ แสนกล้า) และบุคลากรงานมาตรฐานการศึกษา & ITA รวมทั้ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมใน Zoom และร่วมตอบคำถาม ในแบบประเมิน จำนวน ทั้งสิ้น 112 ราย

ที่ กลุ่ม/ประเภท

ผลการจัดส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT 2)

1 ผู้นำนักศึกษา 40 คน
2 นักศึกษาปัจจุบัน 43 คน
3 ศิษย์เก่า 14 คน
4 ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย/การบริการวิชาการ 5 คน
5 ผู้ขาย/ผู้รับบริการงานพัสดุ 5 คน
6 ผู้ปกครองนักเรียน 5 คน
รวม 112 คน

Loading