เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. ณ ห้องโสตฯ 2 ชั้น 4 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ITA.SRRU ร่วมกับสำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาการดำเนินงานด้านการให้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ในประเด็น

ด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ด้านรูปแบบ /ขั้นตอนการให้บริการ
ด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์

โดยมี นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้ข้อเสนอแนะ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด เสนอแนวทางแก้ไขในประเด็นดังกล่าว โดยมีท่านรองอธิการบดี  (ผศ.ดร.อำนวย วัฒนกรศิริ), รอง ผอ.สำนักวิทยบริการ(อาจารย์ ดร.สุภาสินี วิเชียร) , รอง ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการ(อ.พิทักษ์ แสนกล้า) และบุคลากรงานมาตรฐานการศึกษา & ITA รวมทั้งบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินงานด้านITA มีการรวบรวมข้อมูลเชิงวิเคราะห์พร้อมนำเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตามกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ ในลำดับต่อไป

Loading