Login  |  Sign Up

ITA SRRU

ข้อมูลสาธารณะ

เกี่ยวกับ ITA

Z

ตอบแบบวัดIIT/EIT

แจ้งเรื่องร้องเรียน

เอกสารเผยแพร่

ผลการประเมินรอบปีที่ผ่านมา

  • ผลประเมิน ITA ปี 2565 88.75% 88.75%
  • ผลประเมิน ITA ปี 2564 89.81% 89.81%

สถิติการให้คำปรึกษาITAปี66

ข่าวสาร กิจกรรม ITA ล่าสุด

กิจกรรมให้คำแนะนำการเปิดเผยข้อมูล O23นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมให้คำแนะนำการเปิดเผยข้อมูล O23นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

งานITA จัดกิจกรรม Coaching & Mentoring ประชุมให้คำแนะนำการเปิดเผยข้อมูล O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และให้ความเข้าใจกับบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ม.ราชภัฏสุรินทร์ ณ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ครั้งที่1/66

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ครั้งที่1/66

เมื่อวันพุธ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ม.ราชภัฏสุรินทร์...

ตอบแบบวัดการรับรู้ EIT & IIT

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฏสุรินทร์เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน(IIT)และร่วมแชร์ลิ้งค์ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ผู้รับบริการ/ห้างร้าน/ศิษย์เก่า  (ตอบแบบวัดได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2566)  —->

การเปิดเผยข้อมูลและการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส

Open Data Integrity and Transparency Assessment

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาบุคลากร

การส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ

รายการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

แสดงผลแบบ Random

by admin_itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึงบริการ E–Service ของมหาวิทยาลัยได้...

 O18 E–Service / 12 views

by admin_itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอน...

 O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ / 11 views

by admin_itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2565...

 O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี / 7 views

by admin_itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้...

 O1.โครงสร้างหน่วยงาน / 67 views

Page 4 of 11
 

ติดต่อเรา

Follow Us

งานมาตรฐานการศึกษา
ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์