ITA SRRU

ข้อมูลสาธารณะ

เกี่ยวกับ ITA

Z

ตอบแบบวัดIIT/EIT

แจ้งเรื่องร้องเรียน

เอกสารเผยแพร่

ผลการประเมิน ITA

  • ผลประเมิน ITA ปี 2566 84.77% 84.77%
  • ผลประเมิน ITA ปี 2565 88.75% 88.75%
  • ผลประเมิน ITA ปี 2564 89.81% 89.81%

คู่มือการประเมิน ITA 2567

หลักสูตร/เครื่องมือป้องกันทุจริต

ข่าวสาร กิจกรรม ITA ล่าสุด

ITA.SRRU จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น ขั้นตอน วิธีการ ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือ ITA O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ สําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

ITA.SRRU จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น ขั้นตอน วิธีการ ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือ ITA O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ สําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

ITA Talk10th O10,O11 เมื่อวันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ITAS NACC Clips

ตอบแบบวัดการรับรู้ EIT & IIT

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฏสุรินทร์เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน(IIT)และร่วมแชร์ลิ้งค์ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ผู้รับบริการ/ห้างร้าน/ศิษย์เก่า  (ตอบแบบวัดได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2566)  —->

การเปิดเผยข้อมูลและการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส

Open Data Integrity and Transparency Assessment

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาบุคลากร

การส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ

รายการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

แสดงผลแบบ Random

by itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565...

 O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี / 106 views

by itasrru

สาธารณะสามารถเข้าถึง แผนดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ...

 O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี / 97 views

by itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอน...

 O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ / 129 views

by itasrru

สาธารณะสามารถเข้าถึงรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565...

 O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี / 101 views

Page 3 of 11
 

ติดต่อเรา

Follow Us

งานมาตรฐานการศึกษา
ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์