Login  |  Sign Up

ITA SRRU

ข้อมูลสาธารณะ

เกี่ยวกับ ITA

Z

ตอบแบบวัดIIT/EIT

แจ้งเรื่องร้องเรียน

เอกสารเผยแพร่

ผลการประเมินรอบปีที่ผ่านมา

  • ผลประเมิน ITA ปี 2565 88.75% 88.75%
  • ผลประเมิน ITA ปี 2564 89.81% 89.81%

สถิติการให้คำปรึกษาITAปี66

ข่าวสาร กิจกรรม ITA ล่าสุด

ITASRRUร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ดำเนินกิจกรรมการประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) 23มี.ค.2566 เวลา 14.00น.

ITASRRUร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ดำเนินกิจกรรมการประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) 23มี.ค.2566 เวลา 14.00น.

การประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ส่วนที่ 2) ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. รูปแบบออนไลน์ (Webex ) ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม...

กิจกรรรมการบริการให้คำปรึกษาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อรับการประเมิน ITA 2566 ในข้อ O4 O11 O12 O13 O19 O20 O21 O22 และ O41

กิจกรรรมการบริการให้คำปรึกษาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อรับการประเมิน ITA 2566 ในข้อ O4 O11 O12 O13 O19 O20 O21 O22 และ O41

กิจกรรรมการบริการให้คำปรึกษาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อรับการประเมิน ITA 2566 ในข้อ O4 O11 O12 O13 O19 O20 O21 O22 และ O41 วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมงานมาตรฐานการศึกษา ชั้น 5 อาคาร 31 โดยมีรผู้อำนวยการกองนโยบาย และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานแผน...

ตอบแบบวัดการรับรู้ EIT & IIT

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฏสุรินทร์เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน(IIT)และร่วมแชร์ลิ้งค์ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ผู้รับบริการ/ห้างร้าน/ศิษย์เก่า  (ตอบแบบวัดได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2566)  —->

การเปิดเผยข้อมูลและการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส

Open Data Integrity and Transparency Assessment

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาบุคลากร

การส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ

รายการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

แสดงผลแบบ Random

by admin_itasrru

สาธารณะสามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติการให้บริการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

 O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ / 11 views

by admin_itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้...

 O1.โครงสร้างหน่วยงาน / 67 views

by admin_itasrru

สาธารณสามารถเข้าถึงข้อมูลแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ เปิด...

 O4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน / 42 views

by admin_itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลแนวทางการนำผลการวิเคราะห์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจากปี พ.ศ. 2565...

 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน / 9 views

Page 2 of 11
 

ติดต่อเรา

Follow Us

งานมาตรฐานการศึกษา
ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์