แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาส

ให้เกิดการมีส่วนร่วม

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

No Results Found.
  • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
  • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน

    (2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน

    (3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ

    (4) ระยะเวลาดำเนินการ

No Results Found.
  • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
No Results Found.
  • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน*
  • มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

    (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

    (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

  • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

No Results Found.
  • แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  • มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

    (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

    (3) ผลจากการมีส่วนร่วม

    (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

  • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

 62 total views,  1 views today