ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย

No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

การสร้างวัฒนธรรม

No Gift Policy

รายงานผล

ตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

i

แผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตาม

การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ

ป้องกันการทุจริตประจำปี

นโยบาย No Gift Policy

No Results Found.
 • เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566

*ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566

No Results Found.
 • แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
 • เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
No Results Found.
 • แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566
No Results Found.
 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

    (2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
No Results Found.
 • เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

แผนป้องกันการทุจริต

No Results Found.
 • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) โครงการ/กิจกรรม

    (2) งบประมาณ*

    (3) ช่วงเวลาดำเนินการ

 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566

*กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

No Results Found.
 • แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o36
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

    (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
No Results Found.
 • แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม

    (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

    (3) ปัญหา/อุปสรรค

    (4) ข้อเสนอแนะ

 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

 81 total views,  3 views today