by itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอน...

 O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ / 129 views

by itasrru

สาธารณชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัยได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ ...

 O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ / 85 views

by itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้  เปิด...

 O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ / 93 views

by itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2566ได้...

 O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม / 94 views

Loading