by itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้...

 O24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล / 104 views

Loading