เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์แผนและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.สังวาลย์ ตุกพิมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.พิทักษ์ แสนกล้า รองผู้อำนวยการ งานบริหารทั่วไปและมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านITA

โดยผู้บริหารและบุคลากรดังกล่าวได้เข้าร่วมการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Clould Meetings ตามโครงการฝึกอบรมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.) โดยมีนายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมคณะจากสำนกงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากรชี้แจงแนวทางการประเมินต่าง ๆ

พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ร่วมทำกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 อีกด้วย https://srru.ac.th/news/1466

Loading