แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ “การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่” ประจําปีงบประมาณ 2567 (ฉบับปรับปรุง)

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ “การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่” ประจําปีงบประมาณ 2567 (ฉบับปรับปรุง)

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab...
แนวทางการเปิดเผยผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค

แนวทางการเปิดเผยผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค

แบบรายงานการเปิดเผยผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ม.ราชภัฏสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2566(รอบ6เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ม.ราชภัฏสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2566(รอบ6เดือน)

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [1.13...