ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา&บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ITA เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา&บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ITA เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ

วันที่ 9 กันยายน 2565 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา งามสอาด พร้อมด้วยบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ITA เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้ หัวข้อ...
ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ปฏิบัติงาน ITA เข้าร่วมรับฟังแถลงการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ปฏิบัติงาน ITA เข้าร่วมรับฟังแถลงการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ปฏิบัติงาน ITA เข้าร่วมรับฟังแถลงการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุรินทร์

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา งามสอาด ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีในการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติวาด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุรินทร์...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมิน ITA 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมิน ITA 2565

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น ๒ อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ท่านอธิการบดีนายกนก โตสุรัตน์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร ดังนี้ 1. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมิน ITA...