การประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ส่วนที่ 2) ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. รูปแบบออนไลน์ (Webex ) ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม แลร่วมสะท้อนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน ในครั้งนี้ จำนวน 53 คน ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้นำนักศึกษา 2) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบันที่ใช้บริการงานห้องสมุด 3) กลุ่มศิษย์เก่าที่มาติดต่อขอรับบริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4) กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย 5) กลุ่มผู้ขาย/ผู้รับบริการงานพัสดุ 6) กลุ่มผู้ปกครอง ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ข่าว : ณัฐปภัสร์) 

Loading