การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคชาธาร ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยอธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝ่าย พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการติดตามการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบการติดตามเดือน กุมภาพันธ์ 2566 และพิจารณาแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 97 total views,  4 views today