เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2566 ที่ผ่านมา(ช่วงบ่าย) งานITA ได้จัดกิจกรรรมการบริการให้คำปรึกษาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อรับการประเมิน ITA 2566 ในข้อ O1 O2 O3 O5 O6 O7 O8 O9 และ O28 ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 31 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยสำนักวิทยบริการฯ รองผู้อำนวยสำนักวิทยบริการฯ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน 10 คน เพื่อตรวจสอบติดตามการเผยแพร่ข้อมูล และแลกเปลี่ยนแนวทาง การปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามองคืประกอบการเปิดเผยข้อมูล

 93 total views,  3 views today