งานITA จัดกิจกรรม Coaching & Mentoring ประชุมให้คำแนะนำการเปิดเผยข้อมูล O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และให้ความเข้าใจกับบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ม.ราชภัฏสุรินทร์ ณ ห้องประชุม อาคาร31 ชั้น5 งานมาตรฐานการศึกษา

คลินิกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 126 total views,  1 views today