เมื่อวันพุธ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ม.ราชภัฏสุรินทร์
ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No gift Policy) เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยยึดถือและปฏิบัติแล้ว พร้อมทั้งชี้แจงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ที่ได้พิจารณาผลการติดตามการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบการติดตามเดือน ธันวาคม 2565 และกำชับให้ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามแบบวัด OIT ในลำดับต่อไป

Loading