ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และ อาจารย์พิทักษ์ แสนกล้า รอง ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการฯ  รับทราบการรายงานความคืบหน้าการพัฒนาเว็บไซต์ ITA และให้ข้อเสนอแนะ ด้านความสอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ ITA สำหรับเตรียมความพร้อมการนำเข้าข้อมูลและรับการประเมินปี 2566 การประชุมดังกล่าวมีบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา นำเสนอรายงานและรับข้อปรับปรุง

Loading