วันที่ 7 ธันวาคม 2565 งานมาตรฐานการศึกษานำทีมโดยท่านรองอธิการบดี ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล และรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ อ.พิทักษ์ แสนกล้า และผศ.ปรียา งามสะอาด ร่วมรับชมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Loading