วันที่ 9 กันยายน 2565 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา งามสอาด พร้อมด้วยบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ITA เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้ หัวข้อ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคร่วมถึงข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ประสบผลสำเร็จ

Loading