วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ปฏิบัติงาน ITA เข้าร่วมรับฟังแถลงการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์

Loading