วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา งามสอาด ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีในการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติวาด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมาตรการเฝ้าระวังแและติดตามการใช้งบประมาณ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการภายในจังหวัด ณ ห้องประชุมข้าวสารหอม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์

Loading