เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น ๒ อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ท่านอธิการบดีนายกนก โตสุรัตน์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร ดังนี้ 1. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2. พิจารณาทบทวนนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Loading