วันที่ 24 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมงานมาตรฐานการศึกษา ชั้น 5 อาคาร 31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา งามสะอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานประเมิน ITA และผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุกจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแนวทางที่ ป.ป.ช.กำหนด

Loading