ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุรินทร์

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา งามสอาด ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีในการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติวาด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุรินทร์...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมิน ITA 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมิน ITA 2565

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น ๒ อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ท่านอธิการบดีนายกนก โตสุรัตน์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร ดังนี้ 1. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมิน ITA...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 24 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมงานมาตรฐานการศึกษา ชั้น 5 อาคาร 31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา งามสะอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานประเมิน ITA และผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน...
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยกระดับผลการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  ประจำปี 2565

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยกระดับผลการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมงามาตรฐานการศึกษา ชั้น 5 อาคาร 31 นายพิทักษ์ แสนกล้า รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...
ม.รภ.สร. ร่วมแสดงออกทางสัญลักษณ์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

ม.รภ.สร. ร่วมแสดงออกทางสัญลักษณ์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน และหัวหน้าส่วนงานภายใน...