สถานที่ติดต่อ

186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์

044-710047

โทรสาร

044-041591

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์