ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

วันที่14 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และพิจารณาทบทวนนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น ๒ อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ท่านอธิการบดีนายกนก โตสุรัตน์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 24 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมงานมาตรฐานการศึกษา ชั้น 5 อาคาร 31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา งามสะอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยกระดับผลการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมงามาตรฐานการศึกษา ชั้น 5 อาคาร 31 นายพิทักษ์ แสนกล้า รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.รภ.สร. ร่วมแสดงออกทางสัญลักษณ์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคชาธาร ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมคชาธาร ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปรง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม