คณะกรรมการการอำนวยการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

 

๑.  อธิการบดี  ประธานกรรมการ

๒.  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร  ดวงแขเพ็ญศิริกุล)  รองประธานกรรมการ

๓.  รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์พงษ์ชาญ ณ ลำปาง)  กรรมการ

๔.  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ  พงษ์ผลาดิสัย)  กรรมการ

๕.  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง  สุขทอง)  กรรมการ

๖.  รองอธิการบดี (นายจักราวุธ  สิทธิพรมมา)  กรรมการ

๗.  ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาวนิภาวัลย์  พุทธไทยรัช)  กรรมการ

๘.  ผู้ช่วยอธิการบดี (นายธัญเทพ  สิทธิเสือ)  กรรมการ

๙.  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา  งามสอาด)  กรรมการและเลขานุการ

๑๐. นายธนภัทร  พิศเพ็ง  ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๑. นายอภิชาติ  สมรัตน์  ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๒. นางนันทิดา  จามิกรณ์  ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

   • กำหนดนโยบายรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
   • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน แก่คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ
   • กำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
   • นำข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาปรับปรุงและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

คณะทำงานการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

 

คณะกรรมการด้านการบริหารแผนการป้องกันการทุจริต

๑. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร  ดวงแขเพ็ญศิริกุล)     ประธานกรรมการ

๒. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ  พงษ์ผลาดิสัย)     รองประธานกรรมการ

๓. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา  งามสอาด)      รองประธานกรรมการ

๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ

๕. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     กรรมการ

๖. คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร     กรรมการ

                   ๗. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     กรรมการ

๘. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ

๙. คณบดีคณะครุศาสตร์     กรรมการ

๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี     กรรมการ

๑๑. ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม     กรรมการ

๑๒. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     กรรมการ

๑๓. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     กรรมการ

๑๔. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     กรรมการ

๑๕. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์     กรรมการ

๑๖. หัวหน้างานนิติการ     กรรมการและเลขานุการ

๑๗. เจ้าหน้าที่งานนิติการ     ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

   1. ด้านการบริหารแผนการป้องกันการทุจริต
    • จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563
    • จัดทำรายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน จะต้องสรุปการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในรอบ 6 เดือน และเป็นข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    • จัดทำรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมีการสรุปการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในรอบ 12 เดือน และเป็นข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    • จัดทำและดำเนินการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
   2. ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
    • ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    • ดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
    • รายงานผลการจัดการความเสี่ยง

 

คณะกรรมการด้านการจัดทำข้อมูลและประชาสัมพันธ์

๑.  รองอธิการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร  ดวงแขเพ็ญศิริกุล)     ประธานกรรมการ

๒.  ผู้ช่วยอธิการบดี (นายธัญเทพ  สิทธิเสือ)     รองประธานกรรมการ

๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ

๔. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     กรรมการ

๕. คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร     กรรมการ

๖. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     กรรมการ

๗. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ

๘. คณบดีคณะครุศาสตร์     กรรมการ

๙. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี     กรรมการ

๑๐. ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม     กรรมการ

๑๑. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     กรรมการ

๑๒. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     กรรมการ

๑๓. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     กรรมการ

๑๔. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล     กรรมการ

๑๕. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน     กรรมการ

๑๖. หัวหน้างานนิติการ     กรรมการ

๑๗. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์     กรรมการ

๑๘. หัวหน้างานพัสดุ     กรรมการ

๑๙. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     กรรมการเลขานุการ

๒๐. เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

   1. ด้านจัดทำข้อมูลของหน่วยงาน

1.1 โครงสร้างของหน่วยงานอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดการแบ่งส่วนงานภายใน

1.2 ข้อมูลของผู้บริหารอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด

1.3 อำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

1.4 แผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงานครบถ้วน

1.5 ช่องทางการติดต่อของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลขโทศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ (E-Mail) และแผนที่ตั้งของหน่วยงานอย่างครบถ้วน

   1. ด้านการประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ของหน่วยงาน

2.1 กำหนดมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

2.2 จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานโดยมีเนื้อหา ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจของ มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และเป็นข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.3 จัดทำช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน โดยประกอบด้วย

    • ช่องทาง ถาม – ตอบ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อ โดยสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น
    • Social Network เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมช่องทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสาธารณชน
   1. ด้านข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1จัดทำข้อมูลประชากร กลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

3.2 ด้านจัดทำข้อมูลประชากรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่สอดคล้องและครอบคลุมตามบทบาทหน้าที่และภารกิจตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

 

คณะกรรมการด้านแผนงานการบริหารงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.  รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์พงษ์ชาญ ณ ลำปาง)     ประธานกรรมการ

๒.  ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาวนิภาวัลย์  พุทธไทยรัช)     รองประธานกรรมการ

๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ

๔. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     กรรมการ

๕. คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร     กรรมการ

๖. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     กรรมการ

๗. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ

๘. คณบดีคณะครุศาสตร์     กรรมการ

๙. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี     กรรมการ

๑๐. ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม     กรรมการ

๑๑. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     กรรมการ

๑๒. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     กรรมการ

๑๓. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     กรรมการ

๑๔. ผู้อำนวยการกองคลัง     กรรมการ

๑๕. หัวหน้างานพัสดุ     กรรมการ

๑๖. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน     กรรมการและเลขานุการ

๑๗. เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน     ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
1. ด้านแผนงาน

1.1 จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563
1.2 ดำเนินการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
1.3 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานรอบ 12 เดือน ของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. ด้านงบประมาณ

2.1 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.2 จัดทำรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน และมีการสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.3 จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยมีการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 12 เดือน รอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

3.1 กำหนดมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
3.3 มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 โดยข้อมูลของการเชิญชวน และการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.4 จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน เป็นของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.5 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี ในรอบ 12 เดือน โดยข้อมูลที่รายงานเป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

คณะกรรมการด้านการบริหารและพัฒนาบุคคล

๑. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร  ดวงแขเพ็ญศิริกุล)     ประธานกรรมการ

๒. รองอธิการบดี (นายจักราวุธ  สิทธิพรมมา)     รองประธานกรรมการ

๓. รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี     กรรมการ

๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ

๕. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     กรรมการ

๖. คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร      กรรมการ

๗. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     กรรมการ

๘. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ

๙. คณบดีคณะครุศาสตร์     กรรมการ

๑๐. ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม     กรรมการ

๑๑. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     กรรมการ

๑๒. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     กรรมการ

๑๓. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     กรรมการ

๑๔. หัวหน้างานมาตรฐานการศึกษา     กรรมการ

๑๕. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล     กรรมการและเลขานุการ

๑๖. เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคล     ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

   1. ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.1 กำกับให้หน่วยงานดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้กำหนดไว้ในด้านต่าง ๆ

1.2 กำกับติดตามให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.3 จัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีของหน่วยงานในรอบ 12 เดือน โดยเป็นข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   1. ด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 2.1 กำกับติดตามให้มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยมีคู่มือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2.2 กำกับติดตามให้มีการกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานโดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานเพื่อสะดวกต่อผู้มาติดต่อ

2.3 กำกับติดตามให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ โดยมีการสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.4 จัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานโดยเป็นข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีช่องทางการให้บริการ แบบ E-Service ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

คณะกรรมการด้านการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

๑. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง  สุขทอง)         ประธานกรรมการ

๒. ผู้ช่วยอธิการบดี (นายธัญเทพ  สิทธิเสือ)                         รองประธานกรรมการ

๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         กรรมการ

๔. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                กรรมการ

๕. คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                       กรรมการ

                   ๖. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                       กรรมการ

๗. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                                           กรรมการ

๘. คณบดีคณะครุศาสตร์                                                    กรรมการ

๙. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี                                     กรรมการ

๑๐. ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม                          กรรมการ

๑๑. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                               กรรมการ

๑๒. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ

๑๓. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน          กรรมการ

๑๔. ประธานสภาคณาจารย์                                                  กรรมการ

๑๕. รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี                              กรรมการและเลขานุการ

๑๖. เจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี                                        ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

    1. ด้านการส่งเสริมความโปร่งใส
     • กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการต่อข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
     • จัดทำช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยเป็นช่องทางที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     • จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี โดยเป็นข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     • กำหนดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
     • จัดกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เช่นร่วมวางแผนร่วมดำเนินงานร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
    2. ด้านมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
     • กำหนดมาตรการการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
     • กำหนดมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เช่นการกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
     • กำหนดช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
     • กำหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบน
     • กำหนดมาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
     • กำหนดมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
    3. ด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     • กำหนดกิจกรรม โครงการด้านเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     • จัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     • สรุปรายงานผลกิจกรรม โครงการด้านเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

คณะกรรมการด้านการดูแลระบบ Integrity and Transparency Assessment : ITAS

๑. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา  งามสอาด)                       ประธานกรรมการ

๒. รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                       รองประธานกรรมการ

๓.  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ               กรรมการ

๔.  นายธนภัทร  พิศเพ็ง                                                                       กรรมการและเลขานุการ

๕.  นายอภิชาติ  สมรัตน์                                                                       ผู้ช่วยเลขานุการ

๖.  นางนันทิดา  จามิกรณ์                                                                     ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

   1. ประสานงานกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITAS)
   2. ประสานงานในขั้นการดำเนินงานการประเมินกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITAS
   3. ตอบแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
   4. กำกับและติดตามการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
   5. อนุมัติการตอบแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment : OIT)