O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน / by admin_itasrru / 35 views

สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลแนวทางการนำผลการวิเคราะห์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจากปี พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2566 ได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. เปิด เว็บบราวเซอร์ เช่น Google Chrome จากนั้นไปที่ Address bar แล้วพิมพ์ –> URL: https://www.srru.ac.th/home
 2. คลิ๊กที่เมนู –> “เกี่ยวกับ”
 3. คลิ๊กที่–> “การบริหาร”
 4. คลิ๊กที่–> “การป้องกันการทุจริต” https://srru.ac.th/about/anti_corruption
 5. คลิ๊กที่ –>“แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
 6. จะพบแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีข้อมูลประกอบด้วย
  1) การวิเคราะห์ผลการประมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565 แสดงในหน้า 2-7 ของแผน และกำหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไปสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนมาตรการ โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย
  (1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  โดยกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง วิธีการพัฒนา/ปรับปรุง แนวทางการกำกับติดตามสู่การปฏิบัติและการรายงาน แสดงในตารางหน้าที่ 13 – 26 ของแผน
  (2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ  โดยมีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง วิธีการพัฒนา/ปรับปรุง แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล ในตาราง หน้าที่ 27 – 32 ของแผน
 • Listing ID: 5679