O20ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ / by admin_itasrru / 39 views

สาธารณชนสามารถเข้าถึงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 1. เปิด เว็บบราวเซอร์ เช่น Google Chrome จากนั้นไปที่ Adress bar แล้วพิมพ์ –> URL: https://www.srru.ac.th/home
 2. ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ เลื่อนหาเมนูจัดซื้อจัดจ้าง –> คลิ๊กที่เมนู “จัดซื้อจัดจ้าง” จะปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  https://srru.ac.th/home#procurement
 3. คลิ๊กที่ –> “อ่านข่าวทั้งหมด” จะพบหมวดหมู่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ “แผนจัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/ ประกาศเผยแพร่ /ยกเลือก/ ผู้ชนะ/ขายทอดตลาด/รายงานผล
 4. คลิ๊กเลือกเมนู –> “ ประกาศเผยแพร่” https://www.srru.ac.th/news?news_type=3
 5. คลิ๊กที่ –>”ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารการศึกษาอเนกประสงค์  ชั้น 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคา
 6. จะพบข้อมูลประกาศ ซึ่งแสดงที่ https://www.srru.ac.th/news/1634
 7. คลิ๊กที่ –> “ลูกศรย้อนกลับมุมบนซ้ายของเว็บไซต์”
 8. คลิ๊กที่ –>” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 040/2566 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะพร้อมขาตั้งพื้นแบบล้อเลื่อน จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
 9. จะพบข้อมูลประกาศ ซึ่งแสดงที่ https://www.srru.ac.th/news/1544
 10. คลิ๊กที่ –> “ลูกศรย้อนกลับมุมบนซ้ายของเว็บไซต์”
 11. คลิ๊กที่ –> “เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการสถานีจำลองการทำระบบการผลิตอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 เครื่อง
 12. จะพบข้อมูลประกาศ ซึ่งแสดงที่ https://www.srru.ac.th/news/1497
 • Listing ID: 5621
Contact details

นอกเหนือจากการเข้าถึงข้อมูลตามขั้นตอน แล้ว ท่านสามารถ เข้าถึง / เปิดดูแหล่งข้อมูลได้โดยตรงอีกช่องทาง ที่ https://srru.ac.th/news?news_type=3