แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 O4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน / by admin_itasrru / 26 views

หมายเหตุ: เข้าถึงข้อมูลได้จาก เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน https://plans.srru.ac.th/ –>แผนยุทธศาสตร์ –>แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย –> แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2563 – 2565 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565

  • Listing ID: 5002