O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 O6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง / by itasrru / 143 views

สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  1. เปิด เว็บบราวเซอร์ เช่น Google Chrome/opera จากนั้นไปที่ ADDRESS Bar แล้วพิมพ์ –>URL: https://www.srru.ac.th/home
  2. ไปที่มุมบนซ้ายซ้ายของเว็บไซต์ คลิ๊กที่เมนู –> “เกี่ยวกับ”
  3. คลิ๊กที่ –>“การบริหาร”
  4. คลิ๊กที่ –>“กฏหมายที่เกี่ยวข้อง”
  5. จะพบข้อมูลกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานประกอบด้วย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารงานบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารงาบประมาณ กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการพัสดุ กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน ฯลฯ
  • Listing ID: 5025