Login  |  Sign Up

ITA SRRU

ข้อมูลสาธารณะ

เกี่ยวกับ ITA

Z

ตอบแบบวัดIIT/EIT

แจ้งเรื่องร้องเรียน

เอกสารเผยแพร่

ผลการประเมินรอบปีที่ผ่านมา

  • ผลประเมิน ITA ปี 2565 88.75% 88.75%
  • ผลประเมิน ITA ปี 2564 89.81% 89.81%

สถิติการให้คำปรึกษาITAปี66

ข่าวสาร กิจกรรม ITA ล่าสุด

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)แก่นักศึกษา

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)แก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา เวลา13.00น. งาน ITA นำโดย ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และ ผศ.พรรณราย คำโสภา รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ปฏิบัติงาน ITA มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิตเข้าตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิตเข้าตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ม.ราชภัฏสุรินทร์ขอเชิญชวน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต บริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการ  ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย หรือผู้มาติดต่อขอรับบริการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เข้าตอบแบบสอบถาม และแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเข้าตอบได้ที่...

กิจกรรรมการบริการให้คำปรึกษาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อรับการประเมิน ITA 2566 ในข้อ O31 O32 O33

กิจกรรรมการบริการให้คำปรึกษาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อรับการประเมิน ITA 2566 ในข้อ O31 O32 O33

กิจกรรรมการบริการให้คำปรึกษาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อรับการประเมิน ITA 2566 ในข้อ O31 O32 O33 วันที่ 4 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมงานมาตรฐานการศึกษา ชั้น 5 อาคาร 31 โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีด้านนิติการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานนิติการเข้าร่วมจำนวน 2 คน...

ตอบแบบวัดการรับรู้ EIT & IIT

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฏสุรินทร์เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน(IIT)และร่วมแชร์ลิ้งค์ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ผู้รับบริการ/ห้างร้าน/ศิษย์เก่า  (ตอบแบบวัดได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2566)  —->

การเปิดเผยข้อมูลและการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส

Open Data Integrity and Transparency Assessment

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาบุคลากร

การส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ

รายการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

แสดงผลแบบ Random

by admin_itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้  เปิด...

 O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม / 9 views

by admin_itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึง เครือข่ายสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ได้...

 O9.Social Network / 57 views

by admin_itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึงช่องทางการติดต่อสอบของมหาวิทยาลัยได้ ผ่านช่องทาง Messenger...

 O8.Q & A / 51 views

by admin_itasrru

สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการติดต่อของมหาวิทยาลัย ได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ เปิด...

 O5.ข้อมูลการติดต่อ / 31 views

Page 1 of 11
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[embeddoc url="https://ita.srru.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/O37-รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-รอบ-6-เดือน.pdf" download="all"...

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[embeddoc url="https://ita.srru.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/016-รายงานความพึงพอใจการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566.pdf" download="all"...

ติดต่อเรา

Follow Us

งานมาตรฐานการศึกษา
ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์