มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 24 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมงานมาตรฐานการศึกษา ชั้น 5 อาคาร 31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา งามสะอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม