ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

วันที่14 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และพิจารณาทบทวนนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น ๒ อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ท่านอธิการบดีนายกนก โตสุรัตน์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม