มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยกระดับผลการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมงามาตรฐานการศึกษา ชั้น 5 อาคาร 31 นายพิทักษ์ แสนกล้า รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม