ม.รภ.สร. ร่วมแสดงออกทางสัญลักษณ์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

O41-รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนทุจริต พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานเช่นร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม