O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม