มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยกระดับผลการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมงามาตรฐานการศึกษา ชั้น 5 อาคาร 31 นายพิทักษ์ แสนกล้า รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

O42-แผนยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.รภ.สร. ร่วมแสดงออกทางสัญลักษณ์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

O41-รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนทุจริต พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม