GalleryITASRRU

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคชาธาร ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ เป็นประธาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา  งามสอาด (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา) มีการรายงานต่ออธิการบดี และคณะกรรมการ ดังนี้

  • นำเสนอเกี่ยวกับการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563